سلامتسلامت

موسسات و مراکز درمانی و بهداشتی و سلامت اعم از مراکز بیمارستانی و درمانی شاید بیشترین فشار را در محیط متلاطم و ناپایدار امروزی تحمل می کنند. روند فعلی تغییر در نیازها و مشکلات جسمی و روحی شهروندان، منجر به افزایش رقابت در صنعت مراقبت های بهداشتی و درمانی، افزایش نیازهای بهداشتی و افزایش انتظارات بیماران و همچنین گسستگی و عدم یکپارچگی در رویکرد و عملکرد مراکز تخصصی و فوق تخصصی شده است.

پیچیدگی مدل سه وجهی این صنعت موجب شده است تا از یک طرف بیماران و نیازمندان به دریافت خدمات، هزینه های درمان را واجب تر از پیشگیری دانسته و به همین دلیل مواجه با پرداخت سریع و تسریع در پرداخت هزینه های درمان شوند از طرف دوم پزشکان و متخصصان ارائه خدمات نیز در وصول هزینه های مربوطه عجول تر شده و طرف سوم یعنی مراکز درمانی و سلامت با زنجیره گاه معیوب مدیریت درآمد و هزینه و تعادل بین آنها به عنوان مدیریت عملکرد مواجه شوند که موجب می شود مدیران این مراکز سعی در انطباق پذیری با وضعیت و بحران های تامین از بازارهای ملی و فراملی به طور مداوم به دنبال روش های جدید و موثر و ابزارهای مدیریتی بودجه، درآمد و هزینه باشند.

در این راستا اطلاعات به دست آمده بر اساس مدل های سنتی حسابداری مالی و هزینه ای (حسابداری هزینه های ثابت و حسابداری هزینه های متغیر) در حال حاضر کافی نیست بنابراین مهم است که مدل هزینه ای اعمال کنیم که به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد تسهیل در تصمیم گیری و انتخاب نوع و میزان استفاده بهینه از منابع و امکانات مالی، فیزیکی و انسانی کمک نماید.

سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و بودجه ریزی مبتنی بر فعالیت و در نهایت مدیریت مبتنی بر فعالیت تقریبا منسجم ترین روش هائی است که تمام انواع بودجه، هزینه و درآمد را بطور یکجا شامل می شود بطوری که ابتدا فعالیت ها، فرآیندها و اهداف را برای تعیین بودجه های اصلی روشن و شفاف و قابل اندازه گیری می نماید و سپس به ازای هریک از محرک های هزینه ای، منابع را تسهیم و تخصیص داده و در نهایت با توجه به تحلیل شکاف بین برنامه و عملکرد، میزان انحراف از برنامه را با سرعت و چابکی مناسب برای مدیران با توجه به عوامل موثر در این شکاف ها معین می نماید.

این مکانیزم های مفید می تواند محصولات، خدمات، مشتریان، کانال های توزیع، کانال های تامین، فروشندگان، تامین کنندگان و ... را در یک زنجیره ارزش سازمانی در تعامل با هم تحلیل و عملا سود و زیان پنهان را بسیار شفاف پیش روی مدیران قرار دهد.

به منظور ایجاد یک بینش سیستماتیک و جامع برای مدیران مراکز و موسسات درمانی و مراقبتی و بهداشتی جهت تصمیم گیری آگاهانه و مدیریت عملکرد یکپارچه، سیستمهای هوشمند مدل عمارت سازمانی بهینه پردازان تازه های، همان چیزی است که می توان آینده موفق را پیش بینی نموده و آن را ساخت.