تحلیل سود آوری (OPA)تحلیل سود آوری (OPA)

تحلیل
سود آوری

تحلیل سودآوری موثر و معنادار نیاز به دانش روابط علت و معلولی بین همه عناصر کسب‌ وکار یعنی مدل ‌سازی کسب‌ وکار دارد. این درک رابطه علی تنها با استفاده از ابزارها و تکنیک‌ های حسابداری مدیریت (و نه مدیریت حسابداری)، مانند هزینه ‌یابی مبتنی بر فعالیت، امکان پذیر است.

در هزینه‌یابی سنتی، مدیران با اطلاعات گمراه‌ کننده‌ و گاه سوخته با تاریخ مصرف سپری شده در رابطه با هزینه و درآمد و سپس سود دهی محصولات خود روبرو هستند و دلیل آن این است که هزینه ‌های غیر تولیدی در نظر گرفته نشده و سربار تولید کالا یا خدمت نیز به یک پایه تخصیص واحد اختصاص‌ داده شده ‌است که عموما آن را در تعیین قیمت تمام شده، محصول همگن می نامند.

در هزینه یابی مبتنی بر فعالیت، همه هزینه ‌های سازمان تولیدی یا غیر تولیدی، مبتنی بر محصول یا دوره یا خدمات، به فعالیت ‌ها و شاخص های برنامه ای هزینه ای در یک رابطه علت و معلولی اختصاص داده می ‌شوند که به آن محرک های هزینه گفته می شود که منفرد نبوده و چند گانه و چند معیاره است. در عین حال، اهداف هزینه ای نه تنها به محصولات بلکه به مشتریان، به کانال ‌ها، به فروشندگان، به تامین کنندگان و غیره اشاره دارند. سازمان ها با در اختیار گرفتن و استقرار این سیستم می توانند سودآوری را نه تنها براساس محصولات بلکه در ترکیب هوشمند محصولات با مشتریان، کانال ‌های توزیع، تامین کنندگان و غیره تحلیل نمایند.

شرکت بهینه پردازان تازه های به شرکت ها و سازمان های دولتی و بنگاههای اقتصادی این امکان را می‌ دهد تا یک تحلیل سودآوری موثر و معنی‌ دار را انجام دهند.


 

مایل هستم در رابطه با اطلاعات و امکانات این نرم افزار بیشتر بدانم