تدارکات و خرید داخلی و خارجیتدارکات و خرید داخلی و خارجی

برآورد مواد اولیه لازم برای تولید در یک بازه زمانی مشخص و زنجیره تامین مواد در شرکتهای تولیدی، یا تامین کالا در شرکتهای بازرگانی نیازمند ثبت و ضبط اطلاعات متنوع و تصمیم گیری در خصوص خرید و تامین مواد لازم در کمترین زمان ممکن است. برآورد بودجه خرید مواد و تامین و برنامه‌ریزی آن نیز از اطلاعاتی است که در سیستم تدارکات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

با استقرار این زیرسیستم از سیستم جامع ضمن کنترل کلیه مراحل انتخاب تامین کننده، خرید، کنترل کیفیت، اسناد مرتبط با بخش تدارکات بصورت اتوماتیک با امکان نظارت و پیگیری، صادر می‌گردد.

تدارکات و خرید داخلی و خارجی

تدارکات و خرید داخلی و خارجی

تدارکات و خرید داخلی و خارجی

 

مایل هستم در رابطه با اطلاعات و امکانات این نرم افزار بیشتر بدانم