مدیریت هزینه ها (OCM)مدیریت هزینه ها (OCM)

مدیریت هزینه یک چالش در محیط کسب و کار امروز بخصوص در بخش های دولتی است زیرا نیازمند درک پویایی کسب ‌وکار است که بدون درک روابط علت و معلولی در یک سازمان غیر ممکن است.

سیستم مدیریت هزینه ها خود موجب تسهیل در سیستم مدیریت مبتنی بر فعالیت (ABM) شده و به عنوان یک ابزار مدیریت هزینه عملیاتی و راهبردی برای شناسایی فرصت‌ های بهبود از قبیل شناسایی ارزش ها و افزودن ارزش افزوده در سازمان عمل می‌نماید. مدیریت مبتنی بر فعالیت از برتری کسب‌ وکار با ارائه اطلاعات برای تسهیل و تسریع تصمیم ‌های استراتژیک بلند مدت به عنوان یک موجود عملیاتی پویا و ترکیبی از محصول و منبع یابی پشتیبانی می‌ کند.

سیستم مدیریت هزینه ها خود موجب تسهیل در سیستم مدیریت مبتنی بر فعالیت (ABM) شده و به عنوان یک ابزار مدیریت هزینه عملیاتی و راهبردی برای شناسایی فرصت‌ های بهبود از قبیل شناسایی ارزش ها و افزودن ارزش افزوده در سازمان عمل می‌نماید. مدیریت مبتنی بر فعالیت از برتری کسب‌ وکار با ارائه اطلاعات برای تسهیل و تسریع تصمیم ‌های استراتژیک بلند مدت به عنوان یک موجود عملیاتی پویا و ترکیبی از محصول و منبع یابی پشتیبانی می‌ کند.

سیستم مدیریت هزینه ها از طریق تامین اطلاعات برای سیستم مدیریت مبتنی بر فعالیت همچنین موجب بهبود مستمر هزینه ای سازمان و مهیا سازی برای مدیریت برای به دست آوردن بینش جدید در عملکرد فعالیت ها و هزینه ها با تمرکز بر منابع، تقاضای مصرف منابع مالی و منابع مصرفی فعالیت ‌ها و همچنین تسهیل در امور جاری برای مدیران سازمان ها جهت ایجاد مشوق ‌های مالی و کارکردی برای بهبود عملکرد یک یا چند جانبه کسب‌ وکار، تجهیز شده است.

برنامه ‌ریزی بر پایه سناریو و سناریو نویسی که رویکرد جدیدی در برنامه ریزی مالی و عملکردی است در این سیستم نرم افزاری مهیا شده است که از این طریق، تجزیه و تحلیل مالی به منظور ارائه نتایج و دستارودهای مالی به سیستم مدیریت مبتنی بر فعالیت با قابلیت ‌های کامل میسر شده است.


 

مایل هستم در رابطه با اطلاعات و امکانات این نرم افزار بیشتر بدانم