برنامه ریزی پیشگیرانه (OPP)برنامه ریزی پیشگیرانه (OPP)

چنانچه سازمان تمایل به استقرار حسابداری مدیریت در کنار مدیریت حسابداری (حسابداری مالی) داته باششد، لازم است به ابزارها، سیستم ها و تکنیک های آینده نگری و آینده نگاری و رویکردهایی چون برنامه ریزی آینده نگر و پیش بینی پذیر مجهز گردد و همه این ها بستگی ره راهکارهای تضمین شده و قابل اعتماد دارد.

امروزه فشار بر سازمان ها برای برنامه ریزی و بودجه ریزی اینده نگر جهت تحقق دستاوردهای کارآمدتر و مؤثرتر در حال رشد است. اقدامات ابتکاری و ایده ‌هایی مانند بودجه ‌بندی و بودجه ‌ریزی مبتنی بر فعالیت موجب شده که بکارگیری و کاربرد سیستم‌ های برنامـــه‌ ریزی و بودجه ‌ریزی توسط بخش دولتی و بنگاههای اقتصادی بیش از پیش مهم و با اهمیت گردد و سازمان ها به دنبال اجرائی نمودن و استقرار این سیستم ها هستند. سیستم برنامه ‌ریزی پیشگیرانه (OPP) با فرآیندهای تغییر یافته بنیادین خود، مدیران را از هزینه ‌های بالاسری و هزینه ‌های مربوط به بودجه ‌بندی استاندارد و گاه غیر واقعی و غیر عملیاتی تا حد معقولی خلاص نموده و آن ‌ها را تشویق نموده و به آنهــــــا کمک می نماید تا بصورت مشارکتی و منسجم بر روی ارزیابی مطالبات آینده شرکت تمرکز کنند.

برنامه ‌ریزی پیشگیرانه با متحد کردن حوزه ‌های عملیاتی و مالی سازمان، تنظیمات مستمر را برای اجرای برنامه‌ ها و تنظیم و صرف بودجه‌ ها با داده ‌های جدید و قابل اعتماد که منعکس‌کننده تغییرات لحظه ای و حتی پیش بینی نشده است را مهیا نموده و پشتیبانی کننده موثر از تصمیمات مدیران سازمان های دولتی در حوزه داخلی و حوزه خارج از سازمان و بازار می باشد. این امر تضمین می ‌کند که منابع بصورت متوازن و ظرفیت بهینه برای تولید محصولات در قالب یک بودجه بندی پویا مهیا شده و از همه مهمتر سازمان را قادر به پیش‌ بینی زمان واقعی تر و تاثیر گذار تر در تخصیص و تجهیز و مصرف بودجه می نماید.


 

مایل هستم در رابطه با اطلاعات و امکانات این نرم افزار بیشتر بدانم