مدیریت عملکردمدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد مفهومی است که می تواند حاصل دو دیدگاه متفاوت مدیریت حسابداری و حسابداری مدیریت باشد. از دیدگاه مدیریت حسابداری، مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری برای اطمینان از سلامت نسبی هزینه ‌ها و منابع و درآمد است که در تعادل با هم بوده که نباید نتایج کسری یا اضافی مالی در آن بوجود آید. این به معنی صرفا مدیریت درآمد و هزینه توسط خود درآمد و هزینه است که مواجه با اطلاعات مرده یا از دست رفته می شود در حالیکه حسابداری مدیریت به دنبال مدیریت نتایج از طریق بررسی و ایجاد توازن در دستاوردها و نتایج است و بیشتر با اطلاعات درحال ایجاد و حتی ایجاد نشده سر و کار دارد.

جنبه مالی یک کسب‌ وکار چیزی است که ارزش واقعی عملکرد و نیل به اهداف سازمان را به تنهائی نمی تواند بیان کند. به عبارت ساده صرفا معیارهای مالی قابلیت ارائه کلیه زوایا و ارزش عملکرد سازمانی را نمی توانند مشهود نمایند. بنابراین برای بررسی و ارزیابی و سنجش واقعی ارزش ایجاد شده توسط سازمان نیاز به معیارهای تکمیلی دیگری است.

بنابراین در حسابداری مدیریت، مدیریت عملکرد عمدتا مالی نیست، زیرا منظرهای اجرائی مرتبط با مشتریان، معیارها و اهداف کمی عملیات داخلی و فرآیندهای داخلی و اهداف نامشهود و توسعه ای و رشد سازمانی به همراه ارتباطات بین آنها منجر به نتایج مالی سازمان می گردد و خطوط عملیاتی قبل از نتایج مالی، معیارهای اصلی و اولیه یک کسب‌ و کار است.

راهکارهای شرکت بهینه پردازان تازه های علاوه بر کاربردهای سنجش هزینه و درآمد و بودجه، رویکردهای سنجش عملکرد مانند کارت امتیازی متوازن برای یک راه‌ حل مدیریت عملکرد کامل برای مدیریت هزینه، بودجه و تکمیل عملکرد مالی یک سازمان را هدف گرفته است و مکانیزمی نوین را در مدیریت کسب و کار ارائه می دهد.