پشتیبانیپشتیبانی

تیم های پشتیبانی کننده از نرم افزارها

تیم های پشتیبانی کننده از نرم افزارها، سیستم ها و راهکارهای بهینه پردازان تازه ها با مدل منحصربفرد DSS به محض دریافت نیاز یا درخواست از طرف بهره برداران و کاربران سیستم های عمارت سازمانی، از طریق روش های سیستماتیک در کمترین زمان ممکن نسبت به دریافت، تحلیل، طراحی، استقرار و آموزش مطابق فرآیند DSS، اقدام نموده و در انتها نسبت به ثبت ویرایش جدید سیستم ها همراه با رفع نیاز یا انجام درخواست به نام بهره بردار درخواست کننده اقدام می کند. این فرآیند با زمانبندی قابل ملاحظه ای و بر اساس ارزش نیاز مشتریان صورت می گیرد.تیم های پشتیبانی کننده از نرم افزارها