سازمان اجرائی

موثرترین ساختار اجرائی (تخت ارادتی) مبتنی بر پروژه و مشتری