آموزشآموزش

تیم های آموزشی شرکت بهینه پردازان

تیم های آموزشی شرکت بهینه پردازان تازه ها متشکل از سه گروه آموزشی علمی، آماده سازی و کارکردی، به مخاطبان و مشتریان خود توانائی آماده سازی، استقرار و پیاده سازی راهکارهای نرم افزاری و سخت افزاری و مغز افزاری را مهیا می سازد.

سازمان ها و مدیران سازمان های مرتبط با سیستم های یکپارچه شرکت بهینه پردازان تازه ها، از طریق سیستم های آموزشی فردی، گروهی و سازمانی بصورت آنلاین، حضوری، غیر حضوری و حتی سفارشی بصورت 24 ساعته در طول هفته قادر خواهند بود تا از طریق ترسیم نقشه راه و مهیا سازی منابع انسانی و منایع نرم افزاری، کوچکترین تا عظیم ترین تغییرات لازمه برای ساختن آینده مدیریتی و مالی و بودجه ای در سازمان را با کمترین تغییرات اجرائی اعمال نمایند.

دوره های آموزشی بگونه ای طراحی شده است که مشتریان به عنوان نمایندگان سازمان مشتری در صورت تمایل ابتدا قادر خواهند بود تا مکانیزم های غیر نرم افزاری و سیستماتیک را در حوزه های بودجه ریزی، هزینه یابی، مدیریت عملکرد و مدیریت سازمان را در سازمان خود پیاده سازی نمایند و سپس سطح مهارت ها و توانائی های کارکنان و دست اندرکاران به عنوان استفاده کنندگان و بهره برداران از سیستم های یکپارچه را افزایش داده تا بتوانند از راهکارهای نرم افزاری شرکت بهره مند شده و در مرحله سوم، انتقال دانش پشتیبانی و توسعه سیستم نیز به اعضاء بهره بردار منتقل می گردد.