مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد مفهومی است که می تواند حاصل دو دیدگاه متفاوت مدیریت حسابداری و حسابداری مدیریت باشد. از دیدگاه مدیریت حسابداری، مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری برای اطمینان از سلامت نسبی هزینه ‌ها و منابع و درآمد است که در تعادل با هم بوده که نباید نتایج کسری یا اضافی مالی در آن بوجود آید. این به معنی صرفا مدیریت درآمد و هزینه توسط خود درآمد و هزینه است که مواجه با اطلاعات مرده یا از دست رفته می شود در حالیکه حسابداری مدیریت به دنبال مدیریت نتایج از طریق بررسی و ایجاد توازن در دستاوردها و نتایج است و بیشتر با اطلاعات درحال ایجاد و حتی ایجاد نشده سر و کار دارد.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

از جنبه کلان فرآیند، بودجه ‌بندی سیستمی برای تولید و تبادل اطلاعات امور مالی دولت است. برای تغییر و بهینه نمودن روش بودجه ریزی، لازم است که محتوای اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی آن را تغییر دهیم. برای تعیین بودجه و اجرای بودجـــه ‌بندی به منظور ارزیابی عملکرد ضروری است که اطلاعات مربوط به نتایج و دستاوردهای مورد نظر فعالیت های سازمان را در بودجه تعبیه نموده تا اطلاعات جدید و بهنگامی را به هزینه ‌های سازمان یا دولت پیوند دهیم.

هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

سیستم‌ های حسابداری هزینه ای در ابتدا برای تعیین هزینه‌ های تامین تا تولید محصولات و مطابق اهداف مالی توسعه داده شدند. امروزه مدیران از سیستم ‌های حسابداری هزینه ای خود دستاوردهای بیشتری طلب می کنند. تصمیمات مدیران می تواند هزینه ‌های سازمان را هدایت کنند. مدیران و کارکنان برای مدیریت هزینه ‌ها باید درک کنند که این تصمیمات چگونه بر کارایی و اثربخشی فعالیت های سازمانی تاثیر می‌گذارند.

راهکارهای بهینه پردازان تازه ها نتیجه تجربه 14 ساله است

چیستی بهینه پردازان تازه ها

منظومه سازمانی BPT یک مجموعه منسجم و یکپارچه استراتژیک مدیریت بودجه، هزینه، درآمد و عملکرد سازمانی است که به نهادها، سازمانها، موسسات و بنگاههای اقتصادی کمک می نماید تا بتوانند کسب و کار خود را رصد نموده و با مونیتورینگ هوشمند محیط داخلی و پیرامونی خود، گلوگاهها و نقاط پنهان سود و زیان خود را کشف نموده و فرصت های پنهان و بدیع بهبود را شناسائی نمایند.

با تکیه بر رویکردها و تکنیک های اجرائی مدیریت حسابداری و حسابداری مدیریت BPT مانند هزینه یابی و بودجه ریزی و مدیریت مبتنی بر فعالیت و عملکرد و در نهایت بهره گیری از ابزار تحول یافته و مدرن کارت امتیازی متوازن (BSC)، مخاطبان و مشتریان قادر به اتخاذ تصمیمات استراتژیک و آینده نگاری و آینده نگری و پیشگویانه آرمان شهری قبل از هر تغییر یا بحرانی، آینده محتمل سازمان را می سازند.

تمامی راهکارهای سیاره ای منظومه سازمانی BPT قابل سکونت و حیات برای سازمان هستند که بطور خاص، راهکار زمینی BPT نیز به طور منحصر به فرد برای اجرای بودجه ‌بندی عملکرد قابل ‌استفاده است. این سیستم، اطلاعات مربوط به هزینه و عملکرد را در یک روش یکپارچه برای توسعه یک بودجه مبتنی بر عملکرد و مهم ‌تر از آن تخصیص بودجه براساس عملکرد فراهم می‌کند.


الگوی منظومه سازمانی BPT


زهره : هزینه یابی مبتنی بر فعالیت (ABC)

ABC یک تکنیک حسابداری مدیریتی است که هزینه ‌های مربوط به فعالیت‌ های خاص اجرا شده در فرآیند تامین، تولید یا خدمات را تعیین می‌کند. با آگاهی از فعالیت ‌هایی که سازمان برای تولید کالا یا خدمات از آن استفاده می‌کند، مدیـــــران می‌ توانند هزینـــه ‌های سازمان را از طریق فعالیت‌ ها ردیابی کنند.


...ادامهعطارد : مدیریت هزینه ها (OCM)

مدیریت هزینه یک چالش در محیط کار یا حاکمیتی امروز است زیرا نیازمند درک پویایی کسب‌ وکار است که بدون درک روابط علت و معلولی در یک سازمان غیر ممکن است.


...ادامه


 

مریخ : بودجه ریزی عملیاتی (OOB)

در سیستم بودجه ریزی عملیاتی، علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیتها و طرح ها، حجم عملیات و هزینــــه های اجرای عملیات سازمان ها، دولت و دستگاههای دولتی طبق روشهای علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده و روش اندازه گیری کار، محاسبه و اندازه گیری می شوند. ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی باید مستند به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها، عملیات و نیز قیمت تمام شده آنها باشد. در بودجه عملیاتی، مشخص می شود که بهای تمام شده یک کالا یا خدمت، دقیقاً چقدر باید باشد.


...ادامهزمین : بودجه ریزی مبتنی بر فعالیت (ABB)

در ABB، طرحی از هر گونه تغییر در عرضه و تقاضا برای هر کالا یا خدمات برای سال بعد که ناشی از فرضیات، استراتژی ها و یا اهداف مدیران یا دستاوردهای تحقیقات میدانی بازار است، منجر به تعیین سطح منابع مورد نیاز برای طراحی یا ایجاد یا تداوم تولید یا خدمات جهت برآوردن مطالبات می‌شود.


...ادامه


 

مشتری : مدیریت بر مبنی فعالیت (ABM)

مدیریت بر مبنی فعالیت (ABM) یک فرآیند استفاده از اطلاعات ABC برای ارزیابی هزینه‌ ها و مزایای تولید یا خدمات، فعالیتهای پشتیبانی داخلی و شناسایی و بهره گیری از فرصت ‌ها برای بهبود در سودآوری، بهره ‌وری و کیفیت در یک سازمان یا نهاد دولتی یا بنگاه اقتصادی است.


...ادامهزهل : بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (PBB)

بودجه ‌بندی سیستمی برای تولید و تبادل اطلاعات امور مالی سازمان است. برای تغییر و بهینه نمودن روش بودجه ریزی، لازم است که محتوای اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی آن را تغییر دهیم. برای تعیین بودجه و اجرای بودجـــه ‌بندی به منظور ارزیابی عملکرد ضروری است که اطلاعات مربوط به نتایج و دستاوردهای مورد نظر فعالیت های سازمان را در بودجه تعبیه نموده تا اطلاعات جدید و بهنگامی را به هزینه ‌های سازمان یا دولت پیوند دهیم.


...ادامه


 

اورانوس : برنامه ریزی پیشگیرانه (OPP)

طراحی فرآیندی هوشمند و پیشگیرانه برای مدیریت منابع و جلوگیری از ایجاد گلوگاههای عملیاتی (Bottleneck) موجب می شود تا موسسات و نهادها و همچنین بنگاههای اقتصادی بتوانند بر منابع فیزیکی و غیر فیزیکی خود بدرستی مدیریت نمایند و قبل از ایجاد هر بحران یا کمبودی از جنبه مالی و اجرائی، آنها را مونیتورینگ و راهکارها و تصمیمات پیشگیرانه را اتخاذ نمایند


...ادامهنپتون : مدیریت عملکرد (OPM)

در حسابداری مالی و سازمانی، مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری برای اطمینان از سلامت درآمدی، هزینه ‌ها و منابع است که در تعادل با هم هستند و هیچ کسری یا اضافی مالی و عملکردی وجود نخواهد داشت. این به معنی مدیریت درآمد توسط مولفه های درآمد و مدیریت نتایج توسط محرک های نتایج و دستاوردها است.


...ادامه


 

پلوتون : تحلیل سود آوری (OPA)

تحلیل سودآوری موثر و معنادار نیاز به دانش علت و معلولی بین همه عناصر کسب ‌وکار یعنی مدل ‌سازی کسب ‌و کار دارد. این درک رابطه علی تنها با استفاده از ابزارها و تکنیک ‌های حسابداری مدیریت، مانند هزینه‌ یابی مبتنی بر فعالیت، امکان پذیر است.


...ادامه


 

مونیتورینگ BPT

طرح های توسعه
پروژه های در حال انجام
پروژه های انجام شده
مشتریان منتفع

بهینه پردازان تازه ها، دقت در هزینه ها، هدفمندی در بودجه ریزی و مدیریت بهینه عملکرد سازمان را برای شما به ارمغان می آورد